Microsoftteams Image (9)

PRESSITEADE

Honda esitleb tipptasemel tuleviku ohutustehnikat eesmärgiga viia liiklusõnnetustes hukkunute arv aastaks 2050 nulli.
1440X810 675X450

25. novembril 2021 – esitles Jaapanis, Tokyos Honda Motor Co., Ltd. praegu arendatavat tipptasemel tuleviku ohutustehnoloogiat, mille eesmärk on jõuda ühiskonnani, kus kõik liiklejad on liiklusõnnetuste ohust vabad ja saavad täieliku meelerahuga liikumisvabadust nautida. 

Honda siht on saavutada eesmärk, mille kohaselt on Honda mootorrataste ja autode osalusel toimunud liiklusõnnetustes hukkunute arv kogu maailmas 2050. aastaks null, kasutades kahte põhitehnoloogiat. Esimene on maailma esimene tehisintellektipõhine nutikas juhiabitehnoloogia, mis pakub iga inimese võimetele ja olukorrale sobivat abi, et vähendada sõiduvigu ja ohte, aidates juhil turvaliselt sõita. Teine on ohutu võrgutehnoloogia, mis ühendab kaugside abil kõiki liiklejaid, nii inimesi kui ka liikumisvahendeid, ning ennustab võimalikke ohte ja aitab inimestel neid enne liiklusõnnetuse toimumist vältida. 

Liiklusõnnestustes hukkunute arvu 2050. aastaks nulli viimine

Honda püüdleb kõigi liiklejate jaoks liiklusõnnetusteta ühiskonna poole, mida esindab üleilmselt kasutatav loosung „Ohutus kõigile“. Selleks on Honda uurinud ja arendanud ohutustehnoloogiat nii riistvara kui ka tarkvara seisukohast.

Liiklusõnnetusteta ühiskonna saavutamiseks laiendab Honda 2030. aastaks hiljuti välja lastud mitmesuunalise ohutus- ja juhiabisüsteemide paketi Honda SENSING 360 kasutamist kõigil peamistel turgudel müüdavatele mudelitele. Lisaks jätkab Honda tööd, et laiendada mootorrataste tuvastusfunktsiooni kasutamist ja veelgi täiustada ADAS-i (täiustatud juhiabisüsteem) funktsioone. 

Samuti jätkab Honda mootorrataste ohutustehnoloogia kasutamise laiendamist ja ohutuse haridustehnoloogia (Honda Safety EdTech) pakkumist. Nende algatuste abil püüab Honda vähendada Honda mootorrataste ja autode osalusel toimunud liiklusõnnetustes hukkunute arvu kogu maailmas 2030. aastaks poole võrra*1. 
Peale selle püüdleb Honda ambitsioonika eesmärgi poole viia liiklusõnnetustes hukkunute arv 2050. aastaks nulli, võttes tuleviku ohutustehnoloogia kasutusele võimalikult vara. 

Igale inimesele sobiv ohutus

Eesmärk vähendada nutika juhiabitehnoloogia abil inimlikud sõiduvead nullini

 • Honda on erilise fMRI*2 abil korraldatud aju-uuringu ja riskikäitumise analüüsi kaudu välja selgitanud inimlike vigade taga peituvad tegurid.
 • Süsteem tuvastab sõiduvigu ennustavaid märke juhi jälgimiskaamera kaudu saadud teabe ja sõidutegevuste mustri põhjal.
 • See tehnoloogia on välja töötatud selleks, et võimaldada igal juhil sõiduvigu vähendada ja liikumist ärevuseta nautida.
 • Honda eesmärk on alustehnoloogiad välja töötada 2020ndate esimeses pooles ja need praktiliselt kasutusele võtta 2020ndate teises pooles.

Honda on selle erilise fMRI-d*2 kasutava meetodi abil läbi viinud „inimesi mõistva tehnoloogia“ uurimis- ja arendustöid, et selgitada välja juhte ärevaks tegevate sõiduvigade põhjused. 

Lisaks Honda senisele inimeste käitumise ja tingimuste mõistmise tehnoloogiale kasutab täna esitletud maailma esimene omataoline nutikas juhiabitehnoloogia ADAS-i andureid ja kaameraid, et sõiduki ümbruses võimalikke ohte kindlaks teha, mis võimaldab tehisintellektil juhtimisega seotud ohte tuvastada. Samal ajal määrab tehisintellekt reaalajas optimaalse sõiduviisi ja pakub abi vastavalt iga juhi kognitiivsele seisundile ja liiklusolukorrale. 

Praegu uurimisel ja arendamisel olevate järgmise põlvkonna juhiabifunktsioonidega püüab Honda pakkuda iga juhi sõiduviisile ja olukorrale vastavat uutmoodi veavaba ohutust ja meelerahu ning hoida neid võimalikest ohtudest eemal. 

Kolm väärtust, mida Honda järgmise põlvkonna juhiabitehnoloogiaga pakub

 1. Puuduvad sõidutegevuste vead (operatiivabi): 
  sõiduk pakub tehisintellektil põhinevat abi, et vähendada teelt kõrvalekaldumist ja reaktsiooniga hilinemist. 
   
 2. Puuduvad märkamata jätmisest / ennustamisest põhjustatud vead (kognitiivne abi). Sõiduk annab ohtudest märku visuaalsete, füüsiliste ja heliliste teavitustega.
  Uurimis- ja arendustegevuse faasis olev tehnoloogia: ohunäidik, turvavöö kontroll ja 3D-heli. 

 3. Puuduvad roolis unistamisest ja hooletust sõitmisest põhjustatud vead (tähelepanelikkuse abi). Sõiduk aitab vähendada juhi väsimust/uimasust.

Honda täiustab täna esitletud nutikat juhiabitehnoloogiat veelgi ja jätkab arendustööd eesmärgiga töötada alustehnoloogiad välja 2020ndate esimeses pooles ning tuua praktilised rakendusviisid turule 2020ndate teises pooles. 

Selle tehnoloogia abil täiustab Honda tavapärast juhiabi, mis aitab juhil ohtu vältida sel ajal, kui tehisintellekti toel töötav juhiabi seda tajub, mis hoiab juhi ohtudest eemal ja püüab täielikult kõrvaldada inimlikud vead, mis põhjustavad enam kui 90% liiklusõnnetustest*3
 

Kõigi liiklejate ohutu kooseksisteerimine

Ohutu võrgutehnoloogia loomine, mis ühendab kaugside abil kõik liiklejad

 • Süsteem mõistab / tunneb ära iga juhi ja liikleja olukorra ja ümbruse.
 • Teave liikluskeskkonna võimalike ohtude kohta koondatakse sidevõrgu kaudu serverisse ja ohte prognoositakse virtuaalses ruumis loodud liikluskeskkonna reproduktsiooni abil.
 • Süsteem valib kõige sobivama abiteabe, edastab selle igale liiklejale ja julgustab neid meetmeid võtma, et vältida võimalikku ohtu enne selle tegelikku tekkimist.
 • Honda kiirendab valdkonnasisest ning avaliku ja erasektori koostööd eesmärgiga tehnoloogia 2020. aastate teisel poolel standardiseerida.

Selleks, et saavutada kõigi liiklejate jaoks liiklusõnnetusteta ühiskond, püüab Honda luua koostööl põhineva ohutu ühiskonna, kus sidetehnoloogia kasutamine võimaldab kõigil liiklejatel olla ühenduses ja üheskoos eksisteerida.

Ohutustehnoloogia abil koondatakse serverisse teave liikluskeskkonna võimalike ohtude kohta, mis tuvastatakse kiiruskaameratest, pardakaameratest ja nutitelefonidest saadud teabe põhjal, et taasluua liikluskeskkond virtuaalses ruumis. Selles virtuaalses ruumis ennustab/simuleerib süsteem liiklejate käitumist suure liiklusõnnetusohu korral vastavalt nende tingimustele ja omadustele. Seejärel valib süsteem kõige sobivama abiteabe, et aidata liiklejatel ohte vältida.

Abiteave edastatakse intuitiivselt autojuhtidele, mootorratturitele ja jalakäijatele koostööl põhineva kasutajaliidese kaudu, mis võimaldab süsteemil julgustada liiklejaid võtma meetmeid, et vältida liiklusõnnetust enne selle toimumist.

Eesmärk on võtta see tehnoloogia pärismaailmas kasutusele pärast 2030. aastat ning selleks loob Honda süsteemi ja viib selle tõhususe kontrolli lõpuni 2020. aastate esimeses pooles, seejärel kiirendab valdkonnasisest ning avaliku ja erasektori koostööd, et tehnoloogia 2020. aastate teises pooles standardiseerida.  

Honda teadus- ja arendusosakonna juhi ja esindaja Keiji Ohtsu kommentaarid


„Püüdes ohud kõigi liiklejate jaoks täielikult kõrvaldada, pakub Honda uue väärtusena ohutust ja meelerahu.  Uut väärtust loova tuleviku ohutustehnoloogia kasutamisega töötab Honda selle nimel, et viia 2050. aastaks Honda mootorrataste ja autode osalusel toimunud liiklusõnnetustes hukkunute arv kogu maailmas nulli. Kiirendame veelgi valdkonnasiseseid ning avaliku ja erasektori algatusi, et luua liiklusõnnetustevaba ühiskond, kus kõik liiklejad hoolivad üksteisest ja liikumisvabadus on võimalik.“ 

  

*1. Vähendada Honda mootorrataste ja autode osalusel toimunud liiklusõnnetustes hukkunute arvu 10 000 müüdud sõiduki kohta 2030. aastaks võrreldes 2020. aastaga 50% võrra.
*2. Funktsionaalne magnetresonantstomograafia ehk fMRI (üks meetoditest, mille abil saadakse verevoolu muutuste põhjal pilte aju aktiivsetest piirkondadest).
*3. Allikas: „Liiklusõnnetustes hukkunute arv seaduserikkumiste liikide kaupa“, Jaapani 2017. aasta liiklusohutuse ülevaade.