E-POE TINGIMUSED

Mõisted

Auto – Müüja poolt E-poe kaudu pakutav sõiduauto.

Müüja - Ostja poolt E-poes valitud Müüja.

Ostja – füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab E-poodi ja sõlmib E-poes Auto ostmiseks Tellimuslepingu.

E-pood – NCG Import Baltics OÜ poolt Honda.ee veebilehe kaudu rakendatav Auto broneerimisplatvorm, mille vahendusel saab Ostja alustada protsessi Auto ostmiseks Müüjalt. Lõplik müügitehing sõlmitakse Ostja ja Müüja vahel samadel tingimustel nagu see toimub füüsilises poes.

Tellimus – Ostja poolt E-poe kaudu esitatud soov osta E-poes pakutavat Autot.

Tellimusleping – Ostja ja Müüja vaheline E-poe kaudu sõlmitud tellimuse kokkuvõte, mille Ostja allkirjastab digitaalselt ning mille alusel tasutakse Auto broneerimistasu.

Müügileping – Müüja poolt koostatud leping, milles kirjeldatakse Müüja ja Ostja vahelised lõplikud tehingutingimused.

Tingimused – käesolevad üldtingimused, mis reguleerivad Auto ostmist E-poe kaudu.

 

  1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1. Tingimused kehtivad Ostja ja Müüja vahel, E-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad E-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.3. NCG Import Baltics OÜ on üksnes E-poe teenuse pakkujaks. E-poe platvorm võimaldab Müüjal ja Ostjal sõlmida Tellimislepingu millega Ostja alustab protsessi Auto ostmiseks Müüjalt. NCG Import Baltics OÜ ei vastuta Müüja poolt E-poe kaudu pakutavate Autode omaduste ja hinna eest ega Müügilepingu sõlmimise või täitmisega seonduvate õiguste ja kohustuste eest, sh ei vastuta NCG Import Baltics OÜ Müüja ega Ostja ees Müügilepingu rikkumise korral.

1.4. NCG Import Baltics OÜ on õigustatud E-poe arengust tulenevalt ning E-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse E-poe kaudu. Tingimuste -ja hinnakirja muudatused jõustuvad vastava muudatuse avaldamisest E-poes.  Kui Ostja edastab oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Ostja ja Müüja vahel tekkinud õigussuhtele Ostja poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

 

  1. Hinnad

2.1. E-poes kuvatavad hinnad kehtivad Tellimuslepingu sõlmimisel ja ettemaksu tasumisel või kuni E-poe haldaja on teinud hindades muudatusi.

2.2. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 22%

 

  1. Autode kirjeldus

3.1. E-poes kuvatavad autod on Müüja laos olevad autod või lattu saabuvad autod.

3.2. Lattu saabuvate autode juures on näha auto eeldatav saabumisaeg lattu. Kuna saabumisaeg lattu võib muutuda müüjast mitteolenevatel põhjustel, on Müüja kohustatud Ostjale teavitama võimalikest saabumisaja muutustest mõistliku aja jooksul enne eeldatavat lattu saabumise aega.

3.3. Laos oleva auto kättesaamisaeg lepitakse kokku Ostja ja Müüja vahel, lähtuvalt Ostja soovist ja Müüja võimalustest. 

3.4. E-poes ei ole võimalik teha tootmistellimusi Honda tehasesse ega konfigureerida enda erisoovidele vastavat autot. 

3.5. E-poes kuvatud autode kirjelduses on näha autode põhilised tehnilised andmed, varustus, värv ja Ostja soovil Müüja juures paigaldatav valikuline lisavarustus koos hindadega.

 

  1. Tellimuse vormistamine

4.1 Tellimuse vormistamiseks tuleb soovitud sõiduki juures valida menüü “Osta kohe“. Info saamiseks on võimalik saata valitud auto kohta päring Müüjale kasutades menüüd „Saada päring“.

4.2. Osta kohe menüüs tuleb tellimuse vormistamiseks sisestada ostja andmed, finantseerimisviis ning Müüja esindus, kust soovitakse auto kätte saada. Samuti peate nõustuma siin kirjeldatud E-poe tingimustega.

4.3. Teid suunatakse edasi tellimislepingu allkirjastamisele. Kontrollige tellimislepingul olevaid andmeid ja allkirjastage see kasutades pakutud digitaalse allkirjastamise rakendusi (Mobiil-ID, Smart-ID).

4.4 Edasi tuleb tasuda tellimislepingus näidatud ettemaks valides pakutud digitaalsete makselahenduste hulgast (pangalingid, krediitkaart)

4.5. Tellimisleping loetakse sõlmituks  pärast tellimislepingu järgi tasumisele kuuluva ettemaksu summa laekumisest Müüja arvelduskontole.

4.6. Tellimust alustades  on tellitav Auto Ostjale broneeritud 30 minutiks. Selle aja jooksul on Ostjal võimalik poolelijäänud tellimuse vormistamist alati jätkata.

4.7. Pooleli jäänud tellimuse korral on Müüjal õigus Ostjaga ühendust võtta sisestatud Ostja kontaktandmetel, et vajadusel aidata Ostjal tellimus lõpule viia.

 

  1. Auto tarnimine

5.1. Peale tellimislepingu jõustumist vastavalt tingimuste punktile 4.5. on valitud auto Ostjale broneeritud.

5.2 Kui Ostja valis finantseerimiseks auto väljaostu, edastab Müüja Ostjale müügilepingu ja arve ülejäänud summa tasumiseks 3 tööpäeva jooksul. Need saadetakse Ostja poolt antud e-posti aadressile.

5.3 Kui Ostja valis finantseerimiseks liisingu, edastab Müüja Ostja andmetega liisingutaotluse soovitud finantsasutusele 3 tööpäeva jooksul. Positiivse finantseerimisotsuse korral edastab Müüja Ostjale Müügilepingu koos liisinglepinguga esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 1 nädal peale finantseerimisotsuse saabumist.

5.4. Juhul, kui Ostja on täitnud kõik Müügilepingust tulenevad ostuhinna tasumise kohustused korrektselt või allkirjastanud liisinglepingu, lepib Müüja Ostjaga kokku auto kättesaamise aja.

5.5. Auto üleandmise päeval sõlmitakse Ostja ja Müüja vahel auto üleandmise- ja vastuvõtmise akt, millega antakse auto valdus üle Müüjalt Ostjale.

 

  1. Tellimuse tühistamine

6.1. Ostjal on õigus peale ettemaksu tasumist, kuid enne Müügilepingu sõlmimist oma tellimus tühistada, saates Müüjale vastavasisulise teate koos tellimuse numbriga ning oma arvelduskonto numbriga e-posti teel. Sellisel juhul tagastatakse Ostjale ettemaks 14 päeva jooksul.

 

  1. Kasutatud auto tagasiost

7.1. E-poes vahendusel on Ostjal võimalik küsida Müüja poolne hinnapakkumine oma kasutatud autole.

7.2. Selleks tuleb Ostjal sisestada enda kasutatud sõiduki andmed E-poes olevasse Trade-In moodulisse, mis on Ostjale nähtav pärast uue Auto tellimuse lõpule viimist.

7.3. Müüja poolt edastatakse Ostjale ostupakkumine kasutatud autole hiljemalt 3 tööpäeva jooksul.

7.4. Müüja poolt edastatud pakkumine ei ole siduv, kuni Ostja ja Müüja vahelise tagasiostulepingu sõlmimiseni.

 

  1. Vastutus ja vääramatu jõud

8.1. Müüja vastutab Ostja ees ja Ostja vastutab Müüja ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.2. Müüja ei vastuta Ostjale tekitatud kahjude eest või Auto tarne viibimise eest juhul, kui kahju või Auto tarne viibimine on tingitud asjaolust, mida Müüja ei saanud mõjutada ning mille saabumist Müüja ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

8.3. Müüja ei vastuta kolmandate osapoolte (transpordifirmad, lisavarustuse pakkujad, liisingufirmad vms) pakutavate teenuste mittevastavuse või hilinemise eest. 

 

  1. Muud tingimused

9.1. Kõiki E-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus Müüjale teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüptitud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja pangarekvisiitide turvalisuse. Ka Müüjal ja E-poe haldajal puudub neile juurdepääs.

9.2 Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

9.3. Ostja ja Müüja vahel seoses E-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Ostjal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametisse (aadressil Endla 10a, 10122 Tallinn või e-posti aadressil [email protected]) või Tallinna Linnakohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

 

  1. Vastutusest loobumine

10.1. Kõik E-poe tootefotod on illustratiivsed, kuid võimalikult lähedased tegelikele toodetele.

10.2. Müüja jätab endale õiguse korrigeerida toodete hindu. Antud juhul on Müüjal õigus loobuda müügist ning tagastada kliendile raha tema arvelduskontole 10 tööpäeva jooksul.

 

10.3. Müüja jätab endale õiguse loobuda müügist, kui tootega on juhtunud mõni järgnevatest probleemidest: on juhtunud inimlik eksitus hinna sisestamisel või tehniline viga süsteemis (näiteks kui 30 000 EUR’i maksev Auto on järsku müügis 3 000 EUR’iga on tegemist ilmselgelt veaga. Sellest tulenevalt eeldame, et klient peaks aru saama, et tegemist on veaga ja toode ei kuulu sellise hinnaga müümisele.)

10.4. Toodete infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale Ostja viimast külastust uuenenud. Sellisel juhul ei võta Müüja vastutust toote andmete õigsuses.